חיפושדלג על חיפוש
מוקד שירות הלקוחות
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

מדיניות אכיפה- מיצוי הליכי גבייה

לפי סעיף 110 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה) (תיקון) התשע"ה-2015 ,להלן מדיניות התאגיד לעניין מיצוי הליכי גבייה מול צרכן לפי סוג הצרכן ונסיבותיו.

 

1. הגדרות
 "צרכן ביתי"- צרכן הזכאי לתעריף בעד כמות מוכרת ליחדת דיור, לרבות כל אדם המתגורר עמו בנכס  ונמנה עם מספר הנפשות המוכרות בנכס, ביחד או לחוד.
 "החברה"- תאגיד מי  תקווה בע"מ
"חשבון תקופתי"- חיוב תקופתי בגין אספקת מים ושרותי ביוב. 
"צרכן בנכס אחר"- כל הצרכנים למעט צרכן ביתי.
"צרכן מיוחד בנכס אחר"- צרכנים הנמנים עם רשימת הגופים המפורטת להלן:
1. מוסד חינוך רשמי לפי הגדרה בחוק לימוד חובה, התש"ט- 1949.
2. בית ספר, גן ילדים המחזיקים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט- 1969.
3. מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח- 2008 המחזיק ברישיון לפי חוק זה.
4. מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.
5. מעון יום שיקומי, כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס – 2000.
6. מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-  1915  
7. נכס של מערכת הביטחון או המצוי בשימושה בזמן פעילות מבצעית או מלחמה.
8. בתי סוהר, מתקני שהיה ומתקני מעצר.
9. נכס של הרשות הארצית לכבאות או בשימושה. 
"צרכן זכאי" – צרכן או מי מבני ביתו הנמנה עם אוכלוסייה מוגנת הזכאי לתשלום מופחת עבור 3.5 מ"ק נוספים לחודש בתעריף הראשון (כמות מוכרת(

2. כלל הצרכנים
 2.1 המסמך מתייחס לחובות בגין חיובים עבור אספקת מים ושרותי ביוב לתקופות חיוב החל מ  .31.3.2015
 2.2 בגין חובות של חיובים לתקופות שקדמו למועד הנ"ל, לא יתבצעו פעולות ניתוקי מים.
 2.3 החברה תשלח מדי חודשיים חשבון תקופתי בגין אספקת מים ושרותי ביוב ובו יצוין מועד אחרון לתשלום.
2.4 היה והחשבון התקופתי לא שולם במועד, החברה תשלח בשנית הודעה על חוב בצירוף שובר לתשלום בנוסף לחשבון התקופתי העוקב.
2.5  היה והחשבון לא שולם לאחר הודעת הדרישה הראשונה החברה תנקוט בצעדי אכיפת גבייה כמפורט במסמך זה, בהתאם לסוג הצרכן ונסיבותיו.
2.6 בהעדר מספר תעודת זהות של הצרכן כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין, החברה תשלח בקשה לצרכן לקבלת פרטים. ככל שהצרכן לא ימסור פרטים, החברה לא תידרש למצות לגביו הליכי גבייה מנהלית, ותהא רשאית להעביר את גביית החוב לטיפול משפטי.

3. צרכן ביתי
 3.1 צרכן שלא שילם את חובו לאחר הודעת הדרישה הראשונה, יישלחו לו התראות לפי פקודת המסים (גביה) ותקנות המיסים )גביה( תשל"ד-1974 ,וינקטו צעדי האכיפה כמפורט להלן:
 א. הודעת דרישה שנייה - החברה תשלח הודעת דרישה שנייה בדואר רשום.
 ב. עיקולי צד ג' - עיקול כספי החייב המצויים בידי צד ג') בנקים / חברות אשראי/ חברות מנהלות/ וכיוצ"ב).
ג. עיקול מיטלטלין – עיקול מטלטלי הנכס המצויים בידי החייב על פי פקודת המיסים (גביה).
ד. כמו כן, החברה תהא רשאית לבצע רישום עיקול על רכב
ד. העברת גביית החוב לטיפול משפטי לפי חוק הוצאת לפועל – לאחר מיצוי הליכי הגבייה לפי ס"ק א'-ג', החברה תעביר את גביית החוב לטיפול משפטי.
3.2 בתום השלמת הליכי אכיפה האמורים, יחשב הדבר כמיצוי הליכי גביה לצורך הגשת בקשה לרשות המים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים(, התשע"ה-2015"( כללי הניתוק"(, לקבלת אישורה לניתוק אספקת מים.
3.3 החברה לא תגיש בקשה לניתוק מים במקרים הבאים - "צרכן ביתי זכאי" ו/או צרכן ביתי שנעדר יכולת כלכלית לפי החלטת החברה, ואינו מנצל לרעה את הליך הגבייה. במקרים אלה, תפעל החברה לגביית החוב במסגרת טיפול משפטי.

4. צרכן בנכס אחר טופס מונגש
 4.1 צרכן בנכס אחר שלא שילם את חובו אחרי משלוח שני של החשבון, יישלחו לו התראות לפי פק' המסים) גביה (ותקנות המיסים ) גביה (תשל"ד-1974 ,וינקטו צעדי האכיפה כמפורט להלן:
א. הליכי אכיפה כמפורט בסעיפים 1.3 א' עד ג' לעיל.
ב. החברה תהא רשאית לבצע רישום בעיקול – בנכסו של החייב.
 4.2 בתום השלמת הליכי אכיפה האמורים, יחשב הדבר כמיצוי הליכי גביה לצורך ניתוק אספקת מים בהתאם לכללי הניתוק.
 4.3 היה והצרכן הינו "צרכן מיוחד בנכס אחר" – החברה לא תפעל לניתוק אספקת המים והחוב יועבר לטיפול משפטי.
5. חובות לפני 31.3.2015
החברה לא תפעל לניתוק מים ביחס לחובות לפני התאריך הנקוב. במקרים אלה, גביית החוב תועבר לטיפול משפטי.
6. העברת החוב לטיפול משפטי- כלל הצרכנים

במקרים המנויים להלן החוב יועבר לטיפול משפטי, ללא נקיטה בהליכי גבייה מנהליים:
 6.1 חוב של צרכן המצוי בהליכי פירוק / פשיטת רגל.
6.2 להערכת החברה הליכי הגבייה המנהליים אינם יעילים ולא יביאו לגביית החוב.
6.3  חוב של צרכן שלא ניתן לנקוט לגביו הליכי אכיפה מנהלי.

 

עבור לתוכן העמוד